Miškininkystė (Gamtinis turizmas)

Pasirinkę šią specialybę, išmoksite:

  • Organizuoti ir vykdyti miško atkūrimo, auginimo, apsaugos bei medienos ruošos darbus;
  • Rengti poilsio ir kitų miškų tvarkymo projektus;
  • Organizuoti rekreacinę veiklą nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose;
  • Pritaikyti įgytas etnokultūros, istorijos, architektūros, paveldo žinias organizuojant ekskursijas, edukacijas, renginius Lietuvos bei užsienio šalių turistams;
  • Taikyti miško faunos apsaugos ir gausinimo priemones;
  • Organizuoti tradicines ir komercines medžiokles.

Baigę studijas, galėsite dirbti miškų urėdijose, girininkijose, aplinkos apsaugos institucijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose arba patys kurti gamtinio turizmo verslus.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

 

Miškininkystės studijų programos studijų planas nuo 2016/2017 m.m.


Studijų programos tikslas – parengti aukštojo išsilavinimo miškininkystės specialistus, gebančius organizuoti ir vykdyti ne tik tradicinius miškininkystės darbus, bet taip pat projektuoti poilsio miškų tvarkymą, planuoti gamtinio turizmo maršrutus, organizuoti gamtinio turizmo verslus.

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Užsienio kalba 6 1 1,2
Kalbos kultūra ir raštvedyba 4 1 1
Taikomoji matematika 5 2 2
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Verslo ekonomika ir vadyba  3
Informacinės technologijos  3
Darbų civilinė sauga  3
Teisės pagrindai  3
Socialinė psichologija  3
Aplinkosauga  5
Miško botanika  7
Finansai ir apskaita  5
Geografinės informacinės sistemos  4
Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai  4
Dendrologija  6
Miško matavimai  6
Miško ekologija  4
Miško kenkėjai ir ligos  5
Žvėrių ir paukščių bioekologija  4
Miško selekcija ir sėklininkystė  3
Miško želdinimas  4
Medynų formavimas ir kirtimai  4
Miško ūkio ekonomika ir valdymas  6
Miško eksploatacija  6
Miškotvarka  7
Medžioklės ūkio pagrindai  3
Rekreacinė kraštotvarka  4
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (sąrašas PDF)  arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo   
Laisvai pasirenkami dalykai 3kr  3
    
Praktikos   
Įvadas į specialybę  3  1  1
Biogeocenologijos praktika (Želdynų tvarkymas, Aplinkosauga, Dirvotyra, Botanika, Dendrologija)  7 1,2 
Miško matavimų praktika(Geodezija, Dendrometrija)  4  3
Miško auginimo ir naudojimo praktika (Miško želdymas, Miškininkystė, Sanitarinė miško apsauga, Miško eksploatacija)  9  4,5,6
Miško kirtimas motoriniais pjūklais ir medkirtėmis 3 4 3
Specializacijos praktika 12 5,6 7
Baigiamasis darbas      
Baigiamasis darbas 4 6 8
Baigiamasis egzaminas 5 6 8
Specializacijos  dalykai
Kultūriniai ir istoriniai ištekliai 3 5 7
Gamtiniai ir rekreaciniai ištekliai 3 5 7
Gamtinio turizmo organizavimo pagrindai 9 5 8
       
Kūno kultūra