Miškininkystė (Gamtinis turizmas)

Pasirinkę šią specialybę, išmoksite:

  • Organizuoti ir vykdyti miško atkūrimo, auginimo, apsaugos bei medienos ruošos darbus;
  • Rengti poilsio ir kitų miškų tvarkymo projektus;
  • Organizuoti rekreacinę veiklą nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose;
  • Pritaikyti įgytas etnokultūros, istorijos, architektūros, paveldo žinias organizuojant ekskursijas, edukacijas, renginius Lietuvos bei užsienio šalių turistams;
  • Taikyti miško faunos apsaugos ir gausinimo priemones;
  • Organizuoti tradicines ir komercines medžiokles.

Baigę Miškininkystės studijų programos Gamtinio turizmo specializacijos studijas, galėsite dirbti nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose (gamtotvarkos specialistais, gamtos gidais, reindžeriais) arba patys kurti gamtinio turizmo verslus.

Baigus papildomąsias studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

Miškininkystės studijų programos studijų planas 2020/2021 m. m.


Studijų programos tikslas – parengti aukštojo išsilavinimo miškininkystės specialistus, gebančius organizuoti ir vykdyti ne tik tradicinius miškininkystės darbus, bet taip pat projektuoti poilsio miškų tvarkymą, planuoti gamtinio turizmo maršrutus, organizuoti gamtinio turizmo verslus.

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Sveika gyvensena (kūno kultūra) - 1,2,3,4 -
Užsienio kalba 6 1 1,2
Tyrimų metodologija 4 1 1
Taikomoji matematika 5 2 2
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Verslo ekonomika ir apskaita

 5
Informacinės technologijos  3
Darbo ir civilinė sauga  3
Teisės pagrindai  3
Socialinė psichologija  3
Aplinkosauga  5
Miško botanika  6 1,2
Verslo valdymas ir rinkodara  3 2
Geografinės informacinės sistemos  4 3
Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai  4
Dendrologija  5 1,2 
Miško matavimai  6
Miško ekologija  4
Miško kenkėjai ir ligos  5
Žvėrių ir paukščių bioekologija  4
Miško selekcija ir sėklininkystė  3
Miško želdinimas  4
Medynų formavimas ir kirtimai  5
Miško ūkio ekonomika ir valdymas  6
Miško eksploatacija  5
Miškotvarka  7
Medžioklės ūkio pagrindai  3
Rekreacinė kraštotvarka  4
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (sąrašas PDF)  arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo   
Laisvai pasirenkami dalykai   3
Praktikos   
Įvadas į specialybę  3  1  1
Biogeocenologijos praktika (Želdynų tvarkymas, Aplinkosauga, Dirvotyra, Botanika, Dendrologija)  7 1,2 
Miško matavimų praktika(Geodezija, Dendrometrija)  4  3
Turizmo išteklių ir paslaugų praktika 3 4 6
Miško auginimo ir naudojimo praktika (Miško želdymas, Miškininkystė, Sanitarinė miško apsauga, Miško eksploatacija)  9  4,5,6
Specializacijos praktika 12 5,6 7,8
Baigiamasis darbas      
Baigiamasis darbas 4 6 8
Baigiamasis egzaminas 5 6 8
Specializacijos  dalykai
Kultūriniai ir istoriniai ištekliai 3 5 7
Gamtiniai ir rekreaciniai ištekliai 3 5 7
Gamtinio turizmo organizavimo pagrindai

6

5 8
Laisvalaikio ir renginių organizavimas  3  5  7

Viso kreditų: 171