VSF teikiama parama studentams

Parama studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis

Tikslinės išmokos, skiriamos pirmą kartą studijuojantiems:  

 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

Tikslinės išmokų teikimą iš ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama yra skiriama visų aukštųjų mokyklų studentams vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).

Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami internetu. Kiekvieną semestrą reikia užpildyti naują prašyą.

Išsamesnę informaciją apie tikslinių išmokų skyrimą rasite fondo tinklalapyje.

Studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis taip pat gali gauti socialinę stipendiją

Socialinės stipendijos

Valstybinis studijų fondas kiekvieną semestrą skiria socialines stipendijas. Paramą gali gauti studentai, atitinkantys vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą;
 • turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Elektroninės paraiškos socialinei stipendijai gauti priimamos kiekvieną semestrą. Pasibaigus pagrindiniam paraiškų priėmimui vyksta papildomi paramos teikimai.

Daugiau informacijos apie socialinę stipendiją rasite fondo tinklalapyje.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybinis studijų fondas studentams teikia valstybės remiamas paskolas:

 • Studijų kainai;
 • Gyvenimo išlaidoms;
 • Dalinėms studijoms (ERASMUS) užsienyje.

Pagrindinis paskolų teikimas vyksta rudenį, kuomet studentams suteikiama galimybė imti paskolą vieneriems mokslo metams. Pavasarinio paskolų teikimo metu leidžiama skolintis tik pavasario semestrui.

Valstybės remiamos paskolos yra teikiamos iš bankų lėšų. Paskolos sutartis yra sudaroma tarp studento ir banko.

Išsamią informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite fondo tinklalapyje.

Studijų stipendijos

Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija įstoję asmenys per nustatytą terminą privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti elektroninį prašymą išmokėti paramą. Laiku nepateikus prašymo laikoma, kad studentas atsisakė jam skirtos paramos.

Išsamią informaciją apie studijų stipendijas rasite fondo tinklalapyje.

Parama lietuvių kilmės užsieniečių studijoms Lietuvoje

Į Lietuvą studijuoti atvykstantys lietuvių kilmės užsieniečiai gali gauti šią paramą:

 • Stipendiją už studijų rezultatus (mokama kas mėnesį);
 • Vienkartinę socialinę išmoką.

Išsamią informaciją, apie paramos teikimo sąlygas, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

 • kuris (jokia forma) anksčiau nėra gavęs valstybės finansavimo tos pakopos studijoms;
 • kuris neturi akademinių skolų;
 • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Kompensuojama yra faktiškai sumokėta studijų kaina, bet nedidesnė už norminę.

Jeigu Jums paskiriama kompensacija, per nustatytą terminą būtina pateikti Valstybiniam studijų fondui prašymą ją išmokėti.

Išsamią informaciją apie už studijas sumokėtos kainos kompensavimą rasite fondo tinklalapyje.

Studijų krepšelio grąžinimas

Nutraukę valstybės finansuojamas studijas ar pašalinti iš aukštosios mokyklos privalėsite grąžinti 50 procentų metinės studijų kainos į valstybės biudžetą. Nuo grąžinimo  atleidžiami asmenys, studijas nutraukę nepasibaigus pirmajam studijų semestrui. Atminkite, jei sutartį sudarote raštu, informuoti apie nutraukimą taip pat turėtumėte raštiškai!

Išsamią informaciją, apie studijų krepšelių grąžinimą, rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.