Studentams su negalia

Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir sudaryti tinkamas studijų sąlygas socialiai pažeidžiamoms grupėms bei studentams su specialiaisiais poreikiais, Kolegija nuo 2012 m. yra Valstybinio studijų fondo (VSF) vykdomų ES fondų lėšomis finansuojamų projektų „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (2012-2015 m.; nuoroda: http://www.esparama.lt/projektas?id=33286) bei „Studijų prieinamumo didinimas - studentams, turintiems negalią" (https://vsf.lrv.lt/lt/projektas-studiju-prieinamumo-didinimas-studentams-turintiems-negalia) partnerė, dalyvauja jų veikloje. Šiais projektais numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą specialiųjų poreikių turintiems studentams. Projektų vykdytojas (VSF) kuria palankias studijų sąlygas būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną mėnesį teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams, kuri gali būti panaudota pagal kiekvieno studento specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, perkama speciali programinė ir techninė įranga, specializuoti ergonominiai baldai. Didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui.  

Atsakingi kolegijos darbuotojai kontroliuoja šį procesą, informuoja bei konsultuoja studentus išmokos gavimo ir panaudojimo klausimais, vertina, kaip aukštųjų mokyklų informacinė ir fizinė aplinka yra pritaikyta prie studentų specialiųjų poreikių, ir ieško būdų jai gerinti, skleidžia informaciją apie studijų prieinamumui didinti skirtas priemones bei sukuria sąlygas ją gauti greičiau ir patogiau.

Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo, VSF direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Turintys negalią, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai (-ės) yra atleidžiami nuo studijų krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.

Pagal projekto „Studijų prieinamumo didinimas“ priemones, pasinaudojant LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikta finansine parama bei naudojant nuosavas Kolegijos lėšas, buvo įsigyta įranga, didinanti studijų prieinamumą bei gerinanti studijų sąlygas specialiųjų poreikių turintiems kolegijos studentams: mobilus kopiklis laiptais „LIFTKAR PT UNI 130“ (skirtas neįgaliojo vežimėlio transportavimui laiptais); mobili sulankstoma rampa; Centriniuose rūmuose įrengtas vertikalus neįgaliųjų keltuvas (liftas). Įsigyta specializuotų kompiuterinių pelių „Traxsys Roller II“, įsigyta ir kompiuteriuose įdiegta teksto (ekrano) didinimo programinė įranga „SuperNova Magnifier“, keletas specialiųjų poreikių turintiems studentams pritaikytų stalų.

2020 metais nemažai investuota į Kolegijos Centrinių rūmų fizinės aplinkos pritaikymą judėjimo negalią turintiems asmenims: įrengta ir paženklinta automobilių stovėjimo aikštelė, padarytos nuovažos, užvažiavimas neįgaliojo vežimėliui iki laiptinės, įrengtas į I aukštą įgalinantis pasikelti neįgaliųjų liftas, neįgaliesiems pritaikytas tualetas; studentų bendrabutyje nr. 4 įrengti du neįgaliesiems gyventi pritaikyti kambariai. 

Socialiai pažeidžiamų grupių ir specialiųjų poreikių turintys studentai gali kreiptis į KMAIK neįgaliųjų reikalų koordinatorę Kristiną Javaitienę (kontaktai: https://www.kmaik.lt/aplinkos-inzinerijos-fakultetas), su kuria semestro pradžioje aptariami visi aktualūs klausimai, susiję su studijomis, įvairiomis paramos formomis bei integracija į Kolegijos akademinės bendruomenės gyvenimą. Socialiai pažeidžiamoms grupėms (našlaičiams, neįgaliesiems, studentams iš daugiavaikių šeimų bei šeimų, kurių pajamos vienam asmeniui yra žemos) taikomos įvairios mokesčio už studijas arba apgyvendinimą bendrabutyje lengvatos. Socialiai pažeidžiamos grupės bei studentai su specialiaisiais poreikiais gali studijuoti pagal individualų studijų planą. Pagal Kolegijos Studijų nuostatus studento motyvuotu prašymu gali būti sudaromas individualus, jo poreikius atitinkantis studijų planas, kuriame nustatytas studijuojamų dalykų/modulių ir atsiskaitymų išdėstymas semestro metu. Individualius studijų planus tvirtina katedros vedėjas. 

Informacija apie išmokas neįgaliesiems