Stojantiesiems

 Pagrindiniai studijų KMAIK privalumai:

• Apie 80 % valstybės finansuojamų vietų
• Daug praktikų
• Galimybė iki 1 m. studijuoti užsienio universitetuose
• Plati akademinė laisvė
• Moderni mokymo bazė
• Šilta bendravimo atmosfera

 

PRIĖMIMAS į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją 2020 m.

Minimalius reikalavimus stojantiems 2020 metais nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:  2018-02-08 įsakymas Nr. V-120 „DėlŠvietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos irvientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ pakeitimo“  (taikomas vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2018 m.) ir  2020-­02-04 įsakymas Nr. V-147 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metųį aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo“  (taikomas vidurinį išsilavinimą įgijusiems nuo 2018 m.).

1. MINIMALŪS REIKALAVIMAI asmenims, pretenduojantiems į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS (vf) koleginių studijų vietas (įgytas vidurinis išsilavinimas, išlaikyti brandos egzaminai);

Vidurinio išsilavinimo įgijimo metai

2020 ir 2019

20184

2017

2016

2015

Iki 2014 metų įskaitytinai

1. Lietuvių k. ir literatūros brandos egz.

Išlaikyti visų trijų dalykų VBE

5-ių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu  6    balai 3:

Išlaikytas

valstybinis brandos egzaminas (VBE) arba mokyklinis brandos egzaminas (MBE)

Minimalūs reikala-vimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą

2. Užsienio k.2 (anglų, prancūzų ar vokiečių k.) brandos egz.

Išlaikytas valstybinis brandos egzaminas (VBE) ne žemesniu nei B1 lygiu

3. Matematikos brandos egzaminas

Išlaikytas VBE (įvertinimas ≥25 balai)

Išlaikytas VBE (įvertinimas ≥16 balų)

Nepri-valomas

 

3 privalomų mokytis dalykų metiniai įvertinimai:

1. lietuvių kalbos ir literatūros;

2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

3. užsienio kalbos;

4. matematikos;

5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;

6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;

7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;

8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo ir taikomi visiems asmenims, 2019 metais ir vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;

2. 2020 metais kolegijoje taikomas MAŽIAUSIAS STOJAMASIS KONKURSINIS BALAS stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas (VF) – 4,3, o į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF) – 2,5. 

 3. KONKURSINIO BALO sandara 2020 m. (konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai)

Studijų programa

(NL -3 m., I - 4 m.)

Konkursiniai mokomieji dalykai

Svertiniai koeficientai

Skaičiuojama

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)

1. Miškininkystė

Miško ūkis. Gamtinė rekreacija

 

2. Sodininkystė

1. Biologija

0,4

Brandos egzaminas

2. Chemija arba matematika

0,1

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas

0,3

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

INŽINERIJOS MOKSLAI (E)

1. Želdynų dizainas

2. Žemėtvarka

3. Hidrotechninė statyba

1. Matematika

0,4

Brandos egzaminas

2. Chemija arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas

0,2

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

1. Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

1. Matematika

0,4

Brandos egzaminas

2. Fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas

0,2

4. Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Brandos egzaminas

*- į konkursinį balą įskaitomas aukštesnį įvertinimą turintis dalykas;

Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas skelbiamas: https://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas-2/

4. METINĖ STUDIJŲ KAINA įstojusiems 2020 m. į valstybės nefinansuojamas (vnf) studijų vietas: nuolatinės studijos – 2030 Eur, ištęstinės studijos – 1353 Eur.

5. Bendrajam priėmimui PRAŠYMAI TEIKIAMI ir koreguojami www.lamabpo.lt (tik internetu) nuo birželio 1 d.

6. BENDROJO PRIĖMIMO etapų DATOS skelbiamos https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos-2/

7. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS į nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas vietas organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka tik Kolegijoje (Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.), jei po bendrojo priėmimo yra likusių laisvų valstybės nefinansuojamų studijų vietų. Tiesioginiam priėmimui PRAŠYMAI TEIKIAMI (kolegijoje) nuo birželio 1 d.

8. Pasirašant studijų sutartį pateikiami DOKUMENTAI:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti),
  • brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (originalą/-us parodyti, kopiją/-as įteikti),
  • 1 nuotrauka (3x4 cm) (įteikti),
  • registracijos studijoms įmokos (39 Eur) kvitas (įteikti).

9. KONSULTUOJA KMAIK PRIĖMIMO KOMISIJA:

  • el. paštas:  info@kmaik.lm.lt
  • telefonas: 8-37-383082
  • adresas: Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj. 202 kab.

Daugiau informacijos stojantiesiems: http://www.kmaik.lt/priemimo-tvarka.

Po studijų:

Darbas valstybinėse bei privačiose įmonėse arba nuosavas verslas.
Po vienerių metų išlyginamųjų studijų - mokslas magistrantūroje Lietuvos ar užsienio universitetuose.