Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m. kai Alytuje buvo įsteigta Aukštesnioji miškų mokykla. 1939 m. mokykla buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m – į Girionis (Kauno raj.). Sovietmečiu mokykla reorganizuota į miškų technikumą, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl tapo aukštesniąja miškų mokykla. Ilgą laiką šioje mokykloje mokė tik vienos specialybės – miško ūkio (miškininkystės).

2002 m. rugpjūčio 30 d. LR Vyriausybės nutarimu Kauno aukštesnioji miškų mokykla reorganizuota į valstybinę aukštąją mokyklą, suteikiant jai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pavadinimą. Įgijus aukštosios mokyklos statusą, kolegijos veikla labai suintensyvėjo. Be Miško ūkio (dabar - Miškininkystės) studijų programos, pradėjo veikti dar penkios: Želdynų dizaino (nuo 2002 m.), Žemėtvarkos (nuo 2003 m.), Hidrotechninės statybos (nuo 2003 m.), Rekreacijos (nuo 2006 m.) bei Kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo (nuo 2007 m.). 2016 m. atidaryta dar viena nauja studijų programa – Sodininkystė. Pilną dabar veikiančių studijų programų sąrašą rasite čia .

Nuo 2003 m. Kolegijoje vykdomi taikomieji moksliniai tyrimai. Daugiausiai išplėtotos miško darbų technologijų, miško selekcijos, miško apsaugos ir aplinkos inžinerijos sritys, tačiau įsibėgėja ir žemės ūkio technologijų, biokuro apskaitos bei ruošos technologijų sritys. Atliekami plataus spektro užsakomieji tiriamieji darbai, rengiami projektai (želdynų, parkų, medelynų, hidrotechninių įrenginių ir kt.), taip pat atliekamos įrenginių ar technologijų ekspertizės. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, savivaldybės bei įvairios gamybinės įmonės. Kolegijos mokslininkai taip pat aktyviai dalyvauja vykdant įvairius tarptautinius ir nacionalinius mokslinių-taikomųjų tyrimų projektus, daugeliu atvejų finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis. Siekdama savo darbuotojus bei studentus paskatinti atliekamų tyrimų rezultatus publikuoti, kolegija savo lėšomis leidžia recenzuojamą periodinį mokslo žurnalą "Miškininkystė ir kraštotvarka" (straipsniai publikuojami lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

2003 metais konsultacinei veiklai, viešiesiems ir tarptautiniams ryšiams plėtoti įsteigtas KMAIK Informacinis centras. Centras organizuoja miško ūkio specialistų, privačių miškų savininkų ir ūkininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, vykdo įvairias konsultacines bei projektines veiklas, puoselėja kolegijos ryšius su visuomene, viešina vykdomas veiklas, organizuoja įvairius renginius – konferencijas, seminarus, atvirų durų bei karjeros dienas moksleiviams; vykdo visuomenės (ypač jaunimo) švietimą, propaguojant aplinkosaugos, miškininkystės, gyvenamosios aplinkos puoselėjimo, pilietiškumo idėjas. Tarptautinių ryšių skyrius mezga ir palaiko ryšius su įvairių šalių mokslo ir studijų institucijomis, koordinuoja ERASMUS+, NordNatur tarptautinių mainų programas, rūpinasi studijuoti atvykstančiais užsienio studentais. KMAIK studentai turi puikias galimybes ir yra nuolatos skatinami išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio valstybėse pagal tarptautinių mainų programas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – specializuota, savo aiškią nišą turinti aukštoji mokykla, jau daugelį metų ruošianti unikalių specialybių profesionalus. Tik čia galima įgyti miškininkystės, sodininkystės, hidrotechninės statybos, nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Želdynų dizaino, žemėtvarkos specialistų rengimui taip pat skiriama daug dėmesio – puikūs KMAIK absolventų, mūsų socialinių partnerių atsiliepimai apie studijų kokybę, specialistų parengimo lygį, geras karjeros perspektyvas kalba patys už save. KMAIK bendradarbiavimas su daugeliu Lietuvos įmonių kolegijos studentams leidžia ne tik apsilankyti įvairiuose gamybiniuose objektuose, pamatyti atliekamus darbus, naujai įdiegtas ir diegiamas technologijas, bet ir pasitikrinti, pritaikyti įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus mokomųjų bei profesinės veiklos praktikų metu.

KMAIK paruošti aukštos kvalifikacijos specialistai paklausūs darbo rinkoje. Baigę studijas (trejų metų trukmės nuolatinės studijos arba ketverių metų trukmės ištęstinės studijos), jie būna pasirengę dirbti valstybinėse bei privačiose įmonėse arba kurti nuosavą verslą. KMAIK absolventai taip pat turi galimybę tęsti mokslus (po vienerių metų išlyginamųjų studijų) magistrantūroje Lietuvos bei užsienio universitetuose.

KMAIK taip pat veikia Profesinio mokymo skyrius, į kurį priimami moksleiviai baigę 10 arba 12 klasių – sėkmingų studijų atveju jiems suteikiamas vidurinis išsilavinimas ir kvalifikuoto miško darbuotojo arba dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybė.

Pagrindiniai studijų KMAIK privalumai:

• Daug valstybės finansuojamų vietų

• Daug praktikų – jos sudaro apie 30% studijų laiko

• Plati akademinė laisvė

• Galimybė iki 1 metų studijuoti užsienio universitetuose

• Moderni ir turtinga mokymo bazė

• Patogus ir jaukus studentų miestelis gamtos apsuptyje

• Šilta bendravimo atmosfera

• Geros absolventų įsidarbinimo pagal specialybę galimybės

Daugiau apie kolegiją ir jos istoriją galite sužinoti čia (straipsnis, pristatymui PDF).

 

Direktorius dr. Remigijus Bakys