Kolegijos taryba

Kolegijos tarybos dokumentai

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) Taryba yra kolegialus Kolegijos valdymo organas.Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statutu, Tarybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo bei akademinės laisvės principais.Vadovaujantis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 999 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 952 redakcija), kolegijos

Taryba atlieka šias funkcijas:

• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją;
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą;
• svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus;
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;
• renka, skiria ir atleidžia direktorių;
• nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
• tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;
• direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
• svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
• tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą,
• įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;
• rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki balandžio 1 d.;
• atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

Taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:

• vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija);
• keturis Tarybos narius skiria kiti akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
• Akademinės tarybos nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir atšaukiami keturi nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams nariai, iš jų vienas narys – studentų atstovybės jos nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos); šie 4 nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.
Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Taryba:

Tarybos nariai, nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams, skirti atsižvelgus į Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą:
Tarybos pirmininkas – MINDAUGAS KASMAUSKIS, UAB „Likmerė“ generalinis direktorius, skirtas Akademinės tarybos.
Tarybos pirmininko pavaduotojas – KĘSTUTIS ŠAKŪNAS, nepriklausomas miškininkas specialistas, skirtas Kolegijos Studentų atstovybės;
EDUARDAS ČERNULIS – UAB „INTI“ direktorius, skirtas Akademinės tarybos;
Dr. DARIUS KVIKLYS – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas, skirtas Akademinės tarybos.
Kolegijos akademinės bendruomenės skirti nariai:
JURGITA BABILIENĖ – KMAIK Hidrotechninės statybos katedros lektorė;
EGLĖ MORKŪNIENĖ – KMAIK Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros lektorė;
Dr. ALBINAS TEBĖRA – KMAIK Miškininkystės katedros docentas;
VAIDA VAITKUTĖ EIDIMTIENĖ – KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė;
Kolegijos Studentų atstovybės iš studentų skirtas narys:
MARTYNAS MATIJOŠKA – KMAIK Miškininkystės studijų programos studentas (KMAIK Tarybos narys nuo 2019 m. gruodžio 11 d.).

Kolegijos Tarybos sudėtis patvirtinta KMAIK Akademinės tarybos 2016 m. lapkričio 4 d. posėdyje, protokolo Nr. (1.22-3)-27. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Tarybos kadencija 5 metai: nuo 2016 m. lapkričio 7 d. iki 2021 m. lapkričio 6 d.