Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Dokumentai:

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos antikorupcinio elgesio kodeksas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos korupcijos prevencijos 2020-2025 metų programa

2020-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir kontrolės Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas

 

Nuorodos:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainė 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pareigybių, į kurias pretenduojant, privalomas Specialiųjų tyrimų tarnybos  patikrinimas, sąrašas 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos klausimais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje teirautis el. p. adresu: korupcijosprevencija@kmaik.lm.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas 

Privačių interesų deklaracijos pildomos, tikslinamos ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG): https://pinreg.vtek.lt/app/ Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto svetainės www.vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Ką reikia deklaruoti: https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/ka-reikia-deklaruoti/

Iškilus klausimams, konsultuotis su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais: https://vtek.lt/kontaktai/ , Kolegijoje kreiptis: ausra.tartilaite@gmail.com

 

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2. pavojaus aplinkai;
3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4. neteisėtos veiklos finansavimo;
5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6. neteisėtu būdu įgyto turto;
7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8. kitų pažeidimų.

Informacijos apie pažeidimus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje teikimo tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) nustato informacijos teikimo ir tvarkymo apie Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus, informacijos apie pažeidimus priėmimo Kolegijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai kompetentingam teisėsaugos subjektui;
  2. elektroninio pašto adresu korupcijosprevencija@kmaik.lt.

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.