Miškininkystė ir kraštotvarka

VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos mokslo žurnalas 
Miškininkystė ir kraštotvarka 
Forestry and Landscape Management
ISSN 2345-0002 print

Žurnalas leidžiamas nuo 2011 m. Per metus išleidžiami du numeriai.
Žurnalas leidžiamas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lėšomis.

Žurnalo kryptis. Žurnale „Miškininkystė ir kraštotvarka” spausdinami originalūs moksliniai, apžvalginiai straipsniai ir trumpi pranešimai miškininkystės, miškotvarkos, miško ekologijos, tvaraus miško naudojimo, miškų ekonomikos ir valdymo, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio architektūros, sodininkystės, rekreacijos ir turizmo, atsinaujinančių energijos išteklių, teritorijų planavimo, matavimų ir aplinkos inžinerijos ir kitomis su miškininkyste temomis. Straipsniai gali būti parengti ir publikuojami lietuvių, anglų ar rusų kalbomis.

Recenzavimas. Visi žurnalui pateikti straipsniai recenzuojami. Recenzentams paliekama teisė likti anoniminiais. Pateiktus straipsnius autoriai turi pataisyti, atsižvelgdami į recenzijose pateiktas pastabas, arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pataisas neatsižvelgta. Sprendimas dėl straipsnio publikavimo žurnale priimamas redakcinės kolegijos posėdžio metu. Straipsniai publikuojami nemokamai.

Autorių atsakomybė. Kiekvienas autorius yra atsakingas už pateikiamos informacijos teisingumą. Nepriimami darbai, kurie anksčiau buvo skelbti spaudoje arba yra įteikti kitų leidinių redakcijoms. Jeigu straipsnio medžiaga spausdinta kituose leidiniuose, privalu apie tai pranešti žurnalo „Miškininkystė ir kraštotvarka” redakcijai bei pateikti anksčiau spausdinto straipsnio kopiją.

LEIDINIAI:

Miškininkystė ir kraštotvarka 2011 1(1) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2012 1(2) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2013 1(3) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka  2013 2(4) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2014 1(5) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 1(6) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2015 2(7) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2016 1(8) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2016 2(9) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2016 3(10) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2016 4(11) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2017 1(12) (PDF) 
Miškininkystė ir kraštotvarka 2017 2(13) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2018 1(14) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2018 2(15) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2018 3(16) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2019 1(17) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2020 1(18) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2021 1(19) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2022 1(20) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2023 1(21) (PDF)
Miškininkystė ir kraštotvarka 2023 2(22) (PDF)
 

REIKALAVIMAI MOKSLINIAMS STRAIPSNIAMS RENGTI

RECENZIJOS FORMA

REDAKTORIŲ KOLEGIJA

REDAKTORIŲ KOLEGIJOS DARBO REGLAMENTAS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Redakcijos adresas:
Žurnalo "Miškininkystė ir kraštotvarka " redakcija
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 
Liepų g. 1, LT-53101 Girionys, Kauno r.
Tel.: (+370 37) 383082
Faks.: (+370 37) 383140
El. paštas: info@kmaik.lt