Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos kokybės politika – tai Kolegijos vadovų ir bendruomenės įsipareigojimai užtikrinti ir nuolat derinti mokslo, studijų ir susijusių veiklų kokybę. Kokybės politika apima ir įsipareigojimus aplinkosaugai, darbuotojų ir studentų saugai, nustato socialinę atsakomybę prieš visuomenę ir jos tikslines grupes. Kokybės užtikrinimui teikiamas prioritetas visose įstaigos veiklos srityse, siekiant veiksmingai įgyvendinti Kolegijos viziją ir misiją.

Visų kokybės užtikrinimo veiklų centre yra vienas su kitu itin glaudžiai susiję tikslai – atskaitomybė ir tobulinimas. Kartu šie tikslai sukuria pasitikėjimą aukštosios mokyklos vykdoma veikla. Sėkmingai įdiegta kokybės užtikrinimo sistema teikia aukštajai mokyklai ir visuomenei informacijos, patvirtinančios aukštosios mokyklos veiklos kokybę (atskaitomybė), taip pat skatina veiklos gerinimą per teikiamus patarimus ir rekomendacijas (tobulinimas).

Kolegijos kokybės politika orientuota į nuoseklų kokybės kultūros ugdymą, siekiant Kolegijos Strategijoje užsibrėžtų tikslų pagal prioritetines strategines kryptis, kartu siekiant Kolegijos bendruomenės ir visų suinteresuotų šalių pagrindinių poreikių tenkinimo ateityje. Kolegijos kokybės politika remiasi esmine nuostata, kad atsakomybė už savo teikiamų paslaugų kokybę ir jos užtikrinimą visų pirma tenka pačiai institucijai, t.y. Kolegija pagrindiniu savo kokybės užtikrinimo sistemos ramsčiu laiko vidinį kokybės užtikrinimą, grindžiamą akademinės etikos principų – akademinio sąžiningumo, pagarbos ir pilietiškumo, asmeninės atsakomybės – pripažinimu ir įgyvendinimu.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kokybės vadovas  – dokumentas, kuriame aprašyta Kolegijoje sukurta ir įgyvendinta integruota Kokybės vadybos sistema, paremta Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis (ESG; 2015 m.), apimanti Kolegijai aktualius LST EN ISO 9001:2015 standarto, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EFQM), Visuotinės kokybės vadybos sistemos ir KMAIK nusistatytus reikalavimus bei teisinius ir normatyvinius dokumentus.

Kolegijos kokybės vadybos sistema sukuria sąlygas veiksmingam Kolegijos vizijos, misijos ir Kolegijos Strategijos 2020 tikslų, nukreiptų į Kolegijos veiklos kokybės tobulinimą, įgyvendinimui. Kokybės vadybos sistemoje nustatyti reikalavimai galioja ir taikomi visuose Kolegijos padaliniuose, privalomi visiems Kolegijos darbuotojams. Jie aprėpia studijų ir mokslo planavimo, organizavimo bei atskaitomybės veiklas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas  - dokumentas, apibrėžiantis vidinės studijų kokybės sistemos sudėtines dalis, numatantis veikimo būdus ir priemones, padedančias užtikrinti Kolegijos teikiamo koleginio išsilavinimo kokybę. 

Susiję dokumentai

KMAIK teisės aktai

Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės (ESG; 2015) 

Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (EFQM, The Fundamental Concepts of Exellence)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas