Akademinė taryba

Akademinė taryba yra Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) kolegialus akademinių reikalų valdymo organas.

Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

• nustato studijų tvarką;
• tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos šioms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;
• tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
• vadovaudamasi Tarybos nustatytais darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
• šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti;
• fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės, pedagoginės ar visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
• svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
• atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

Akademinė taryba sudaroma 5 metams iš 15 narių.

Akademinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė – dr. Loreta Semaškienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Pirmininkės pavaduotoja – dr. Edita Abalikštienė, Nekilnojamojo turto kadastro katedros docentė.

Sekretorė - Ingrida Poškienė – Profesinio mokymo skyriaus vedėja.

Nariai:

 1. Dr. Edita Abalikštienė, Nekilnojamojo turto kadastro katedros docentė.
 2. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai.
 3. Domantas Jokubauskas, Miškininkystės studijų programos studentas.
 4. Dr. Reda Cimmperman, Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė, Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotoja.
 5. Dr. Sinilga Černulienė, Miškininkystės katedros docentė.
 6. Dr. Asta Doftartė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė.
 7. Daiva Gudritienė, Nekilnojamojo turto kadastro katedros lektorė.
 8. Dovilė Gustienė, Miškininkystės katedros lektorė.
 9. Dr. Remigijus Bakys, Kolegijos direktorius.
 10. Ingrida Poškienė – Profesinio mokymo skyriaus vedėja.
 11. Greta Ergardt, Želdynų dizaino studijų programos studentė.
 12. Silvija Grybaitė, Miškininkystės studijų programos studentė.
 13. Dr. Loreta Semaškienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.
 14. Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorė.
 15. Gitana Vyčienė, Hidrotechninės statybos katedros lektorė.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Akademinės tarybos sudėtis patvirtinta 2021 m. rugsėjo 10 d. posėdyje, protokolo Nr. (1.22-3)-5. Akademinės tarybos kadencija 5 metai - nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. iki 2026 m. rugsėjo 15 d.

KMAIK akademinės tarybos darbo reglamentas