Akademinė etika

Etikos komiteto sudėtis:

Albinas Tebėra (komiteto vadovas), docentas, Miškininkystės katedra
a.tebera@kmaik.lt

Kristina Javaitienė, studijų administratorė, Nekilnojamojo turto kadastro katedra
k.javaitiene@kmaik.lt

Giedrius Vaičiukynas, lektorius, profesijos mokytojas metodininkas
g.vaiciukynas@kmaik.lt

Aušra Tartilaitė-Paulauskienė, juristė
ausra.tartilaite@gmail.com

KMAIK Studentų atstovybės deleguotas studentas

 

Etikos komiteto veiklos nuostatai (PDF)

Akademinės etikos kodeksas (PDF, 1 priedas,  2 priedas)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos svetainė

Akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimas mokslo renginiuose

Netikrų mokslo renginių atpažinimas

Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės

Publikavimo etika

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas

Seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos prevencija