ERASMUS+

Europos Komisija patvirtino Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos paraišką ERASMUS aukštojo mokslo chartijai 2021-2027 m. (ECHE)

Europos Komisija aukštu balu įvertino ir patvirtino Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos paraišką ERASMUS aukštojo mokslo chartijai 2021–2027 m. (ECHE) gauti. Paraišką parengė Kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė lektorė Inga Kibirkštienė.
2021 m. KMAIK suteikta naujo Erasmus+ programos etapo (2021–2027 m.) ERASMUS aukštojo mokslo chartija, kuri yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo judumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitas „Erasmus+“ tarptautines veiklas. ERASMUS aukštojo mokslo chartija užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, įgyvendinanti nuoseklią tarptautiškumo vystymo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų.
Siekiama, kad naujoji 2021–2027 m. „Erasmus+“ programa būtų dar įtraukesnė, prieinamesnė ir tvaresnė. Tarp svarbiausių jos tikslų – siekis remti skaitmeninę Europos švietimo pertvarką ir prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo.
Ateinančiu laikotarpiu programa pasiūlys dar daugiau galimybių „Erasmus+“ dalyviams: taps prieinamesnė kiekvienam ir siūlys daugiau lanksčių būdų dalyvauti, įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis. 
KMAIK „Erasmus“ programoje sėkmingai dalyvauja nuo 2004 metų.

Apie Erasmus programą

Erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų (AM) bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui.
2007 m., pasibaigus ES SOCRATES programai, oficialiai prasidėjo nauja Mokymosi visą gyvenimą programa (Lifelong Learning Programme). Mokymosi visą gyvenimą paprogramė ERASMUS (toliau ERASMUS programa) skirta aukštajam mokslui, akademiniams mainams aukštojo mokslo srityje skatinti.
Programa simboliškai pavadinta Erazmo Roterdamiečio (1469-1536), žymaus Europos mokslininko vardu, studijavusio ir dėsčiusio daugelyje Europos šalių (Olandijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir dabartinės Belgijos teritorijoje). ERASMUS programa yra atvira visų tipų aukštosioms mokykloms, apima visas studijų kryptis bei studijų lygius (pagrindines studijas, magistrantūrą, doktorantūrą) ir remia
  • studentų mobilumą studijoms (SM) ir praktikoms (PM);
  • dėstytojų ir kito personalo mobilumą ;
  • intensyvių ERASMUS kalbos kursų organizavimą (EILC);
  • daugiašalius projektus: tarptautinių intensyvių programų kūrimą ir vykdymą (IP), jungtinių studijų programų kūrimą (CD), tematinius tinklus (TN);
  • projektus, skirtus bendradarbiavimui tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių.
Programoje gali dalyvauti tik institucijos, turinčios Erasmus Universiteto Chartiją
Erasmus mobilumo programoje dalyvauja ES šalys: Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Kipras, Malta, Bulgarija, Rumunija.
Europos ekonominės erdvės šalys: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas.
Asocijuotos šalis: Turkija.
Šveicarija programoje dalyvauja neoficialiai kaip „tylusis partneris", t.y. EK neskiria lėšų Erasmus programos veiklų vykdymui šioje šalyje, tačiau studentų mainai vyksta pagal Erasmus programos taisykles.
Daugiau informacijos galima rasti: http://www.smpf.lt/index.php?id=24
 
Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS)

Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) - tai sistema, pagrįsta studento darbo laiku, reikalingu tam, kad studentas pasiektų programos tikslus, kurie turėtų būti apibrėžti studijų pasiekimais ir kompetencijomis, kurias turi įgyti studentas. Tai sistema, kuri orientuota į studentą, ir studentas atsiduria jos centre.
ECTS buvo pradėta diegti 1989 metais, Erasmus programos rėmuose. ECTS yra vienintelė kreditinė sistema, kuri buvo sėkmingai patikrinta ir naudojama visoje Europoje.
ECTS leidžia lengviau suprasti ir palyginti studijų programas tiek saviems, tiek ir užsienio studentams. ECTS skatina mainus ir akademinį pripažinimą.
 

Pagrindiniai ECTS bruožai


ECTS grindžiama susitarimu, kad 60 kreditų (Lietuvoje - 40 nacionalinių kreditų) atspindi vienerių mokslo metų nuosekliųjų studijų studento darbo krūvį. 1 Lietuvos kreditas = 1,5 ECTS kredito

  • Studentų darbo krūvis ECTS apima laiką, praleistą paskaitose, seminaruose, o taip pat laiką, kai studentas studijuoja ar dirba individualiai bei ruošiasi egzaminams ar juos laiko ir t.t.
  • Kreditas taip pat suteikia galimybę įvertinti studijų pasiekimų kiekybę. Studijų pasiekimai yra kompetencijų rinkinys, rodantis, ką studentas žinos, supras ar gebės atlikti pasibaigus trumpam ar ilgam mokymo procesui.
Kreditus ECTS sistemoje galima gauti tik atlikus tai, ko reikalauja programa ir gavus atitinkamą studijų pasiekimų įvertinimą.
Studentams ECTS:
  • užtikrina studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
  • suteikia galimybę lankyti nuolatinių dėstomų dalykų užsiėmimus kartus su vietos studentais ir dalyvauti akademiniame priimančiosios institucijos gyvenime;
  • suteikia galimybę toliau studijuoti užsienyje.
Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Studento pasiekimai vertinami vietiniu/nacionaliniu pažymiu arba balu. Siekiant padėti institucijoms konvertuoti studentų „parsivežtus“ įvertinimus, yra sukurta ECTS pažymių skalė. ECTS naudojant kaip kreditų perkėlimo sistemą, greta nacionalinio pažymio yra rašomas ir ECTS pažymys.
 

Išlaikyta/neišlaikyta

KMAIK pažymys

ECTS pažymys

IŠLAIKYTA

10

A

 

9

B

 

8

C

 

7

D

 

6

D

 

5

E

NEIŠLAIKYTA

4

FX

 

3

FX

 

2

F

 

1

F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTS taip skiria neigiamus vertinimus FX ir F. FX reiškia: “Nepatenkinamai – norint gauti kreditą, reikia papildomai dirbti”, o F reiškia: “Nepatenkinamai – reikia dar gana daug dirbti”. Daugiau informacijos apie ECTS rasite Europos Komisijos tinklalapyje: http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_en.html
 

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas


Lietuva, viena paskutiniųjų senajame žemyne pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS).
Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą. Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams.
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo nacionalinę koncepciją, bus pritaikoma „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtinta ECTS metodika.
Šiuo metu vartojama nacionalinė kreditų sistema atlieka tik vieną kreditinės sistemos funkciją - studentų darbo laiko apskaitą. Remiantis 2009 m, balandžio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), ši samprata turi pasikeisti iki 2011m. rugsėjo 1 d. į kitokį - dualistinį akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais.
Projekte pasirinktos 8 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą jose, taip pat skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių studijų krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai.
Nuolatinę informaciją apie projekto eigą galima rasti projekto tinklapyje www.ects.cr.vu.lt
 

Dokumentai

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027 m. (Erasmus Charter for Higher Education 2021- 2027)

Studentų mobilumas ir atranka

Mobilumo gidas - visiems tarptautinio mobilumo dalyviams
Euroguidance Lietuva kartu su partneriais sukūrė nemokamą informacinę platformą – Mobilumo gidą, skirtą asmenims, vykstantiems į tarptautinį mobilumą.
Mobilumo gidas pasiekiamas adresu www.mobilumogidas.lt ir suteikia visą pagrindinę informaciją apie tai, ką reikėtų žinoti prieš vykstant į užsienį, kaip pasiruošti mobilumui, kaip adaptuotis ir pritapti nuvykus, bei kaip garantuoti įgytos patirties/studijų pripažinimą grįžus į Lietuvą.
Manome, kad gidas bus ypač aktualus ir naudingas Jūsų organizacijos studentams, vykstantiems į užsienį pagal „Erasmus+“ ir kitas programas.
 
Studijos

Studijų užsienyje pagal ERASMUS programą trukmė negali būti mažesnė, nei 2 mėn., neišbuvus šio laikotarpio studijų periodas neužskaitomas ir reikia grąžinti stipendiją.
Studentams, studijuojantiems užsienyje pagal ERASMUS programą, nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas;
Studentai užsienio aukštajai mokyklai neturi mokėti jokių universiteto mokesčių, išskyrus kai kuriuos smulkius mokesčius, pavyzdžiui, draudimą, studentų sąjungos mokestį, mokestį už naudojimąsi įvairiomis priemonėmis (kopijavimo aparatais, laboratorijos medžiagomis ir pan.) Šių mokesčių dydžiai neturi skirtis nuo vietiniams studentams taikomų atitinkamų mokesčių dydžių;

Studijų užsienyje laikotarpio pabaigoje priimantis universitetas turi pateikti atvykusiam studentui akademinę pažymą (Transcript of Records) apie studijuotus dalykus su kreditais ir pažymiais bei pažymą apie išbūtą laikotarpį; šias pažymas studentas turi pateikti KMAIK Tarptautinių ryšių skyriui ne vėliau kaip per 14 d. po studijų užsienyje periodo pabaigos;

Eramus studentu gali tapti visi pirmą kursą baigę KMAIK dieninių studijų studentai. Norintis studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą ir pasirinkęs instituciją, į kurią norėtų vykti (žr. Partneriai ) studentas turi užpildyti paraiškos dalyvauti atrankoje anketą ir pateikti gyvenimo aprašymą (anglų/vokiečių kalba) savo fakulteto Erasmus koordinatoriui. (žr. dokumentai). Pateikęs aukščiau minėtus dokumentus studentas dalyvauja atrankoje.
 
Studentų stipendijoms nustatytos normos 2018 m. projektuose

 

Priimanti šalis

STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

 

520

 

700

2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

 

470

 

650

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

 

320

 

500

 

Studentų stipendijoms nustatytos normos 2019 m. projektuose

 

Priimanti šalis

STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

PRAKTIKŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

 

520

 

700

2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

 

470

 

650

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

 

420

 

600

 
Praktika
 
Praktika - tai laikotarpis įmonėje arba organizacijoje kitoje dalyvaujančioje šalyje, kurio metu asmenims padedama prisitaikyti prie visos Bendrijos rinkos reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti savo supratimą apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę kultūrą darbo patirties įgijimo kontekste.
Studentų praktikos gali vykti ir įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose.
Trukmė - ne trumpiau nei 2 mėnesiai ir ne ilgiau kaip 1 metai.
Individualių praktikų ypatybės:
Studentams turi būti pateikta Praktikos sutartis (angl. k. Training agreement), nustatanti praktikos užsienyje programą. Šią sutartį turi pasirašyti studentas, siunčianti aukštojo mokslo institucija ir priimanti organizacija.
Laikotarpiui užsienyje pasibaigus, siunčianti aukštojo mokslo institucija turi visiškai pripažinti užsienyje praleistą laikotarpį, kaip numatyta Praktikos sutartyje.
Praktikos laikotarpis turi būti numatytas finansinėje sutartyje dėl praktikos stipendijos, kurią pasirašo studentas, gaunantis stipendiją, ir jo siunčiančioji aukštojo mokslo institucija. Finansinė sutartis dėl praktikos stipendijos yra pagrįsta Praktikos sutartimi.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Studentų atrankai svarbu atrankos kriterijų eiliškumas t.y. eilėje aukščiau esantis kriterijus studento vertinimui yra svarbesnis:
Studento akademiniai pasiekimai;
Užsienio kalbos mokėjimas (tos šalies į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos partnerinėje institucijoje);
Studento motyvacija, komunikabilumas bei pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

Sėkmingai atrinktas vykti studijuoti į užsienį pagal Erasmus programą studentas turi:
Padedamas savo fakulteto Erasmus koordinatoriaus, užsipildyti institucijos į kurią vyksta Application Letter (Prašymas priimti studijuoti), Learning Agreement (Mokymosi sutartį) ir priklausomai nuo institucijos į kurią jie vyksta - Application for Accommodation (Prašymas dėl apgyvendinimo). Mokymosi sutartis turi būti suderinama su jūsų katedros vedėju.
Pildant dokumentus jums reikės dviejų dokumentinių nuotraukų. Teisingai užpildyti dokumentai lieka pas institucinį koordinatorių kol bus suderinta su priimančia institucija ir surinkti visi reikalingi parašai. Visų šių dokumentų formas rasite pas institucinį koordinatorių (204 kab.) arba KMAIK internetinėje svetainėje.