Projektas "Lietaus vandens kaupimo ir naudojimo skatinimas Lietuvos ūkiuose" Nr. 14PA-KK-20-1-09851-PR001

Projektą įgyvendina KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

Atsakingi asmenys - G. Vyčienė, V.Grybauskienė

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

 Projektas „Žaliojo stogo sluoksniuose akumuliuojamo kritulių kiekio natūraliomis aplinkos sąlygomis tyrimas “ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0103) (Tyrėja – Hidrotechninės statybos programos studentė Roberta Dranseikatė, tyrimo vadovas – dr. Vilda Grybauskienė).

Projekto paraiška teikta pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

Šis projektas bus įgyvendinamas 2021 m. rugsėjo – 2022 m. kovo mėn. 

Projektas yra bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projektas "Biologinių priedų panaudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos eroziją" Nr. 14PA-KK-18-1-03463-PR001

Projektas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“  veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projekto pradžia 2019-01-25, projekto įgyvendinimo terminas 2021-12-31.

Vamzdynų klojėjų montuotojų ir ekskavatoriaus operatorių – mechanikų profesinės kompetencijos ugdymas ir jų kvalifikacijos tobulinimas BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0160

Projekto vykdymo laikas: 2007 vasario mėn. – 2008 m. birželio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 229 939 Lt