KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra (atsakingasis asmuo doc. dr. Asta Doftartė) rengia paraišką projektui įgyvendinti  KMAIK Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra (atsakingasis asmuo doc. dr. Asta Doftartė) rengia paraišką projektui įgyvendinti pagal     Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“

Planuojamo projekto pavadinimas – „Naujos mikrožalumynų auginimo technologijos ir jų diegimas siekiant tvaraus ūkininkavimo

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (2024-2025 m.)

Vykdant projektą numatoma suburti projekto dalyvių dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupes, o taip pat įrengti 10 parodomųjų bandymų ūkininkų ūkiuose, pagal parengtą parodomojo bandymo metodiką, skirtą technologijų, mokslo naujovių, pažangios patirties diegimui. Skleidžiant projekto rezultatus  planuojama organizuoti seminarus, lauko dienas bei kitas viešinimo veiklas.

Kviečiame žemės ūkio savininkus, pageidaujančius dalyvauti planuojamo projekto dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių veiklose ir registruotis el. paštu - doftarte@gmail.com  

Planuojamo projekto pavadinimas – „Naujos mikrožalumynų auginimo technologijos ir jų diegimas siekiant tvaraus ūkininkavimo“

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (2024-2026 m.)

Vykdant projektą numatoma suburti projekto dalyvių dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupes, o taip pat įrengti 10 parodomųjų bandymų ūkininkų ūkiuose, pagal parengtą parodomojo bandymo metodiką, skirtą technologijų, mokslo naujovių, pažangios patirties diegimui. Skleidžiant projekto rezultatus planuojama organizuoti seminarus, lauko dienas bei kitas viešinimo veiklas.

Kviečiame žemės ūkio savininkus, pageidaujančius dalyvauti planuojamo projekto dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių veiklose ir registruotis el. paštu - doftarte@gmail.com  

 

KMAIK Miškininkystės katedros darbuotojai (atsakingasis asmuo doc. dr. Albinas Tebėra) rengia paraišką projektui įgyvendinti pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Planuojamo projekto pavadinimas – „Privačių miškų savininkų kooperacijos skatinimas, rengiant bendrus modernizuotus miškotvarkos projektus“

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (2024-2025 m.)

Vykdant projektą numatoma suburti projekto dalyvių dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupes, o jų miško valdoms parengti iki 12 modernizuotų parodomųjų miškotvarkos projektų. Skleidžiant projekto rezultatus  planuojama organizuoti miško savininkams seminarus, lauko dienas bei kitas viešinimo veiklas

Kviečiame miško savininkus, pageidaujančius dalyvauti planuojamo projekto dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupių veiklose registruotis adresu a.tebera@yahoo.com

Plačiau apie planuojamą projektą

Leidinys "Miško matavimai" - miškotvarkos ir miškininkystės efektyvumo vertinimui

 

 

„Viso medžio naudojimo technologijos taikymo skatinimas, siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai baltalksynų bei kitų menkaverčių medynų pertvarkymo“Nr. 14PA-KK-20-1-09830-PR001

Projektas vykdomas  pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2021  09 – 2023 09

 

 

 

Projektas "Uogininkystės verslo skatinimas Lietuvos ūkiuose diegiant aplinką tausojančias technologijas" Nr. 14PA-KK-21-1-08728-PR001.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2023 – 2025

Projekto aprašymas

www.esinvesticijos.lt

Studijų, konsultacinės veiklos ir taikomojo mokslo bazės atnaujinimas bei plėtra, siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos efektyvumui didinti (Nr. Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0005). 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 07 29 – 2018 10 31. Projekto biudžetas- 570 tūkst. Eur. Projekto aprašymas

Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių technologijų tobulinimas ir sklaida (Nr. 35BV-KK-17-1-03768-PR001)

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (iki 85 proc. paramos sumos), Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (iki 15 proc. paramos sumos) ir partnerių įnašo. 

Projektą įgyvendina Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.

Partneris: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, atsakingas asmuo Eugenijus Vaitiekus.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn. Bendra projekto vertė 231 522,00 Eur.

Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, galima rasti tinklapyje www.nma.lt, o informacijos apie projektą – tinklapyje www.lammc.lt arba el. paštu projektai@mi.lt

„Daugiatikslio miško atkūrimo ar įveisimo būdo skatinimas, siekiant ekonomiškai efektyvesnio ir draugiško aplinkai medynų formavimo“ Nr.14PA-KK-17-1-01511-PR001

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 01 – 2020 01

Projekto aprašymas

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija vykdo INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektą “Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region” (akronimas: Baltic ForBio). Projekto numeris #R058.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2020-09-30 (viso 36 mėn.). Bendras projekto biudžetas 2,55 mln. EUR. Projekto aprašymas

Projekto metu sukurti leidiniai (LT)

Projekto metu sukurti leidiniai (ENG)

Medienos ruošos įmonių specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos, panaudojant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos akademinius ir materialinius išteklius, rengimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-003

Projektui finansuoti iš Europos socialinio fondo skirta 534 575 Lt.

Studijų kokybės gerinimas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, atnaujinant studijų programas ir pritaikant jas dėstyti užsienio kalba.

Projektui finansuoti iš Europos socialinio fondo skirta 798 753 Lt.

Dainavos krašto pavyzdžiu parengta visuomenės informavimo sistema apie darniosios miškininkystės plėtros priemones jautriuose ūkininkavimui miškuose ir saugomose teritorijose

Projektui įgyvendinti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta 230 160 Lt.

KMAIK studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant studijų bazės infrastruktūrą

Projektui įgyvendinti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skirta 700 000 Lt.

 

Medienos ruošos technologijų mokymo unifikavimas

Projekto vykdymo laikas: 2009 m. rugsėjo mėn. - 2011 m. rugsėjo mėn.
Projekto partneriai: Ogre Forestry Technical School (Latvija), Beltra Research, Education and Training Resources (Airija), Stora Segerstad och Varnamo Naturbruksgymnasium(Švedija), Vocational College of North Karelia (Suomija), AM Resources Oy(Suomija).
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 781 455 Lt.

Atsinaujinančių miško išteklių efektyvus panaudojimas

Projekto vykdymo laikas 2007 m. rugpjūčio mėn. - 2007 m. spalio mėn.
Projekto partneriai: Baltarusijos respublikos Miškų ministerija ir jai priklausančios Miškininkystės mokslo, projektavimo ir gamybos įmonės.
Projektui įgyvendinti skirta 31 210 Lt.

Renginių JMB organizavimo programa

Projekto vykdymo laikas: 2008 – 2009 m.
Projektui įgyvendinti skirta 35 000 Lt.

Miško savininkų mokymo ir miško ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

Projekto vykdymo laikas: 2007 – 2008 m.
Projektui įgyvendinti skirta 77 000 Lt.

Visuomenės švietimo miškininkystės klausimais bei miško ūkio specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir miško savininkų mokymo programa

Projekto vykdymo laikas: 2003 – 2006 m.
Projektui įgyvendinti skirta 1 140 000 Lt.

Miškininkystės mokslo ir kraštovaizdžio modeliavimo technologijų sklaida bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.

Projekto vykdymo laikas: 2008 liepos – rugpjūčio mėn.
Projektui įgyvendinti skirta 10 000 LtProjekto vykdymo laikas: 2008 liepos – rugpjūčio mėn.
Projektui įgyvendinti skirta 10 000 Lt

Parama nuotolinių studijų kursų rengimui Kurso pavadinimas „Miško prekės“

Kurso parengimo data 2004 09 01
Projektui įgyvendinti skirta: 10 000 Lt

Miško ciklai: augimas, augimo reguliavimas, teršalų poveikis (FORCY)

Projekto vykdymo laikas: 2007 liepos – 2008 rugpjūčio mėn.
Projekto partneriai: Helsinkio universitetas, Norvegijos mokslų ir technologijos universitetas, Švedijos žemės ūkio universitetas, Savolinnan profesijų mokymo institutas (Suomija), Latvijos valstybinis univerrsitetas, Kaliningrado valstybinis universitetas, Sant Peterburgo valstybinis universitetas, Karelijos miškų tyrimo institutas (Rusija).
Projektui įgyvendinti skirta: 30 000 Lt (Kolegijai skirtos lėšos)

Tvarioji plėtra – iššūkiai pedagogikai (CASE FOREST)

Projekto vykdymo laikas: 2008 rugpjūčio - 2009 gruodžio mėn.
Projekto partneriai: Švedijos miškų agentūra, Umea universitetas (Švedija), Miškininkystės universitetas (Bulgarija), Valstybinis miškotvarkos centras (Estija), Suomijos miškų asociacija, Joensuu universitetas (Suomija), Stora Enso (Latvija), Miškotvarkos institutas (Čekija), Nacionalinis miškininkystės centras (Slovakija)
Projektui įgyvendinti skirta: 62 300 Lt (Kolegijai skirtos lėšos)

 

Erasmus IP projektas Kaimo tradicijų paveldas (RUF)

Projekto vykdymo laikas: 2007metų ruduo – 2009 metų ruduo
Projekto partneriai: HAMK – Taikomųjų mokslų universitetas (Suomija); Hedmark universiteto koledžas (Norvegija)
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 28 220 Lt.

Darbo, taikant modernias medienos ruošos technologijas, įgūdžių įgijimas LT/06/PL/1/1017

Projekto vykdymo laikas: 2006 birželio mėn. – 2007 gegužės mėn.
Projekto partneriai: Ventalio mokomoji miškininkystės įmonė (Vokietija), Sparresater miškininkystės mokykla (Švedijos)
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 26 587Lt.

Mokymo programos „Kvalifikuotų miško darbininkų mokymas“ rengimas LT/04/EX/0667

Projekto vykdymo laikas: 2004 m. birželio mėn. – 2005 m. birželio mėn.
Projekto partneriai: Pohjois Savo Silinjarvi (Suomijos) ir Sparresater (Švedijos) miškininkystės mokyklos
Projektui įgyvendinti iš Leonardo da Vinči fondo skirta 19 536 Lt.

Daugiatikslio miško naudojimo specialistų mokymo programos, atitinkančios ES standartus, bei mokymo metodologijos parengimas ir įgyvendinimas BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0095

Projekto vykdymo laikas: 2006 m. gegužės mėn. - 2008 m. balandžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 606 149 Lt.

Rengiamos kvalifikuotų miško darbininkų sistemos. Atitinkančios ES standartus, infrastruktūros plėtra Lietuvoje BPD2004-ERPF-1.5.0-03-04/0016 .SUT-352

Projekto vykdymo laikas: 2005 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ERPF fondo skirta 1 396 969 Lt.

 

Kvalifikuotų miško darbininkų mokymo programos, atitinkančios ES standartus ir mokymo metodologijos parengimas bei įgyvendinimas ESF/2004/2.4.0-K01-084/SUT-230

Projekto vykdymo laikas: 2005 m. balandžio mėn. - 2007 m. gruodžio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 788 600 Lt.