Informacija dėl tikslinės išmokos

Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas, kurias turi teisę gauti Lietuvos bei Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

3. pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus, kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nuobaudų.

Aukštosios mokyklos pagal savo patvirtintą tvarką informuoja studentus apie tikslinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, nustato prašymų skirti tikslinę išmokas teikimo tvarką, priima studentų prašymus skirti tikslines išmokas, priima sprendimą dėl jų skyrimo ir teikia Fondui visus su tikslinių išmokų skyrimu susijusius duomenis!

Studentas aukštajai mokyklai, kurioje studijuoja, teikia:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- neįgaliojo pažymėjimą;
- Fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą tikslinei išmokai gauti.

Aukštoji mokykla ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios Fondui teikia Fondo direktoriaus patvirtintos formos sąrašą studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:
- studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
- studentui išėjus akademinių atostogų ar laikinai sustabdžius studijas;
- studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas stabdomas:
- pasikeitus neįgalumo lygiui (padidėjo ir viršijo 45 proc. darbingumo lygį arba nebegalioja nustatytas darbingumo lygis);
- studentas įgijo akademinę skolą.

Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas privalo Fondą raštu informuoti apie aukščiau išvardintas aplinkybes.

Informaciją teikia:
Viktorija Vigėlienė, 85 2647 153, el. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt
Vaida Stonytė, 85 2639 149, el. p. vaida.stonyte@vsf.lt