Mokslinis seminaras “Miškininkystės mokslų aktualijos”

Kviečiame Jus 2021 sausio 29 d. 9 val. dalyvauti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro organizuojamos virtualios mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs spendimai“ moksliniame seminare “Miškininkystės mokslų aktualijos”

Seminas vyks naudojantis programa Microsoft Teams. Spustelkite šią nuorodą, kad prisijungti - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRkODdhNjItNTgxYi00MjZlLWJhZTAtYmJiNmI5ZGM0YzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd7ff831-ef1a-461b-81cf-4532486118db%22%2c%22Oid%22%3a%226dfa5147-2282-4067-9a50-964d5e88ee79%22%7d

Seminaro programa - https://www.lammc.lt/lt/miskininkystes-mokslu-aktualijos/3310

Pagarbiai

--

LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai

dr. Marius Aleinikovas marius.aleinikovas@lammc.lt

With respect

dr. Marius Aleinikovas

marius.aleinikovas@lammc.lt